Thủ tục hành chính: Thông báo về việc góp vốn mua cổ phần thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo về việc góp vốn mua cổ phần thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-277689-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày sau khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy biên nhận và bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng