Thủ tục hành chính: Thông báo về việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo về việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-021002-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Công an
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng