Thủ tục hành chính: Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã, phường, thị trấn - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã, phường, thị trấn - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-239261-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận (nếu không chấp thuận phải có Công văn trả lời và nêu rõ lý do); đồng thời, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng