Thủ tục hành chính: Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-269024-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng