Thủ tục hành chính: Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS596
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng