Thủ tục hành chính: Thông báo thực hiện khuyến mại - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin

Số hồ sơ: T-VTB-109186-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM-1 Phụ lục)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng