Thủ tục hành chính: Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-122071-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng