Thủ tục hành chính: Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (BQL) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (BQL) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-120490-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chưa quy định rõ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng