Thủ tục hành chính: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS559
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoặc qua địa chỉ thư điện tử.
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bổ sung hồ sơ đăng ký.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng