Thủ tục hành chính: Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-102955-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận 1 cửa văn phòng hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng