Thủ tục hành chính: Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-256543-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, ghi sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng