Thủ tục hành chính: Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-097499-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng