Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

Số: 518/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK LẮK

Tại trụ sở Bộ GTVT ngày 02/11/2007, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Lữ Ngọc Cư, về phía Tỉnh có các đồng chí: Giám đốc Sở GTVT, Sở KHĐT. Về phía Bộ GTVT có: Lãnh đạo Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Sở GTVT Đắk Lắk và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất kết luận:

1. Về đầu tư xây dựng Viện Đại học GTVT Tây Nguyên tại Đắk Lắk của Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh: Bộ GTVT đồng ý với chủ trương, giao Vụ TCCB hướng dẫn Trường ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh làm các thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Về bố trí vốn đầu tư xây dựng đường giao thông tới Trung tâm xã của 26 xã: Bộ GTVT ủng hộ và sẽ có văn bản gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính bố trí vốn.

3. Về đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột theo hình thức xã hội hóa: Bộ GTVT đồng ý, giao vụ TCCB và Cục Đăng kiểm VN hướng dẫn Doanh nghiệp làm các thủ tục theo quy định hiện hành để đầu năm 2008 khởi công xây dựng Trung tâm.

4. Bộ GTVT đề nghị Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe máy.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.T. Lê Mạnh Hùng (nt);
- TT Trần Doãn Thọ (nt);
- Các đơn vị dự họp;
- Cục Đăng kiểm VN;
- Lưu VT- TH

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công