Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 31/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày 09 tháng 02 năm 2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2006, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tỉnh đã cố gắng tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; sản xuất nông nghiệp ổn định, sớm kiểm soát được dịch bệnh gia súc, gia cầm; sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước đều tăng khá; các lĩnh vực văn hoá-xã hội, xoá đói giảm nghèo có nhiều tiến bộ; giữ vững khối đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Kết quả đạt được trong năm 2006 thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh cần tiếp tục phát huy và cố gắng phấn đấu hơn nữa để đưa Đắk Lắk phát triển toàn diện, bền vững với tốc độ cao hơn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Trong những năm tới, Tỉnh cần thấy được vị thế của Tây Nguyên đối với cả nước cũng như vai trò của Đắk Lắk trong Vùng, đón nhận cơ hội mới của đất nước để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế-xã hội, ổn định về an ninh chính trị, giữ vững khối đoàn kết toàn dân tộc. Để thực hiện được mục tiêu trên, Đắk lắk cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Rà soát lại các mục tiêu đã đề ra của giai đoạn 2006-2010, để bổ sung nhiệm vụ với yêu cầu cao hơn, tầm nhìn dài hơn. Nghiên cứu đưa ra cơ chế, chính sách thông thoáng, động viên mọi nguồn lực, giải phóng sức sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng; đồng thời, cần chủ động đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và nâng cao dân trí để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp-Nông nghiệp-Dịch vụ và Công nghiệp-Dịch vụ-Nông nghiệp.

2. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trong đó ưu tiên công tác xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc và coi việc nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, có ý nghĩa quyết định đến ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Tỉnh phải điều tra nắm chính xác số hộ đói nghèo, cận nghèo và nguyên nhân; chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành; tập trung giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất của đồng bào dưới nhiều hình thức. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, phát triển và mở các dịch vụ, thu hút lao động, tạo công ăn việc làm cho đồng bào; tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật giúp đồng bào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, giảm dần tình trạng đói, nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào. Phải xây dựng các dự án tổng hợp về xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại chỗ, đồng bào di cư tự do, lồng ghép các chương trình, phấn đấu đến năm 2010 giải quyết cơ bản vấn đề đói, nghèo của đồng bào.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về chính sách hỗ trợ hạ tầng cho các cụm công nghiệp miền núi: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh, mở rộng quy mô Khu công nghiệp Hoà Phú từ 100 ha lên 181 ha, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3.Về dự án thông tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 và 2, đoạn tránh qua thị trấn Pơng Drang-Buôn Hồ, huyện Krông Búk; cải tạo, mở rộng đoạn phía bắc và phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 202/2006/TB-VPCP ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải xem xét để sớm triển khai thực hiện.

4. Về đề nghị sớm thi công xây dựng đường Đông Trường Sơn đoạn qua hai huyện MDrăk và Krông Bông dài 44 km: giao Bộ Quốc phòng xem xét, xử lý.

5. Về đường bay Buôn Ma Thuột-Hà Nội và ngược lại: giao Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam xem xét, xử lý.

6. Về việc mở tuyến đường từ cửa khẩu Đắk Ruê đi huyện Cô Nhéc tỉnh Mônđunkiri thuộc Campuchia: Tỉnh hoàn tất thủ tục, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào kế hoạch viện trợ hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về đầu tư xây dựng đường đến trung tâm19 xã: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, ưu tiên đầu tư trước cho 10 xã mới thành lập, Bộ Tài chính cho ứng vốn để địa phương thực hiện.

8. Về đầu tư các công trình thuỷ lợi (Ea Súp thượng, Krông Buk hạ, Krông Păk thượng): đồng ý Trung ương đầu tư đồng bộ (công trình đầu mối và hệ thống kênh) để phát huy hiệu quả công trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý.

Về Dự án thủy lợi Ea HLeo: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk lập dự án và phê duyệt theo quy định.

Đối với 32 dự án công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc Chương trình 134, đồng ý hỗ trợ tiếp 20 tỷ đồng trong năm 3007 (không trừ vào số đã ứng trước của Chương trình 168), giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Uỷ ban dân tộc xử lý.

9. Về đề nghị đầu tư kiên cố hoá trạm y tế xã như Chương trình kiên cố hoá trường học: giao Bộ Y tế nghiên cứu đề nghị của Tỉnh để xây dựng đề án chung cho cả vùng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Về chính sách cho Tây Nguyên để thu hút đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cho các vùng khó khăn, trong đó có vùng Tây Nguyên để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

11. Về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc vào làm việc trong các doanh nghiệp và tăng chỉ tiêu cử tuyển vào các trường đại học: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung chính sách, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

12. Đồng ý cho Tỉnh lập các dự án để ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, dự án ổn định dân di cư tự do và trình duyệt theo quy định.

13. Về đề nghị có quy định hướng dẫn để chuyển đổi diện tích rừng khi thực hiện chương trình trồng cao su, cây nguyên liệu, xây dựng đường điện xuống các thôn, buôn: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tỉnh.

14. Về đầu tư xây dựng trụ sở cho các xã mới thành lập và trụ sở các xã đã xuống cấp: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ưu tiên bố trí vốn để xây dựng trụ sở xã mới thành lập.

15. Về đề nghị phân cấp cho Tỉnh được chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khi thực hiện dự án kéo điện cho các thôn, buôn đi qua những khu rừng này: Tỉnh lập đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

16. Đồng ý cho mở cửa khẩu Đăk Ruê. giao Bộ Ngoại giao sớm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Giao thông - Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng; Y tế, Công an, Ngoại giao;
- Các cơ quan: Ủy ban dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Du lịch;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN: Website CP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KG, VX, NC, QHQT, IV, TTBC
- Lưu: VT, ĐP (5). 55

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy