Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114/BC-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Báo cáo số 69)

Tiếp theo báo cáo số 68 ngày 16/02/2006, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai như sau:

I. Tình hình bệnh cúm A (H5N1) ở người:

1. Tình hình trên Thế giới:

- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nguồn tin khác: Trong ngày 17/02/2006, không ghi nhận trường hợp mới mắc cúm A(H5N1).

- Kể từ tháng 12/2003 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 169 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó có 91 trường hợp tử vong tại 7 quốc gia: Thái Lan (mắc 22, chết 14), Indonesia (mắc 25, chết 18), Campuchia (mắc 4, chết 4), Trung Quốc (mắc 12, chết 8), Việt Nam (mắc 93, chết 42), Thổ Nhĩ Kỳ (mắc 12, chết 4), Iraq (mắc 01, chết 01).

2. Tình hình trong nước:

- Trong ngày 17/02/2006, không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

- Từ ngày 14/11/2005 đến nay, đã hơn 3 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Kể từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ.

2. Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Hà Nội tiếp tục phát thanh tuyên truyền hàng ngày về phòng chống dịch cúm A(H5N1).

3. Xây dựng kế hoạch phân bổ trang thiết bị, máy thở cho các bệnh viện trong cả nước trong Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, thuốc và hóa chất phòng chống đại dịch cúm A(H5N1) ở người.

4. Tổng hợp báo cáo trình Chính phủ về tình hình mua sắm trang thiết bị, thuốc và hóa chất phòng chống dịch đợt I.

5. Họp thống nhất xây dựng cơ sở thuốc, hóa chất phòng chống dịch cúm A(H5N1) dự trữ năm 2006 tại các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

6. Tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án "Tăng cường quản lý các tình huống khẩn cấp về y tế tại Việt Nam - tập trung vào việc phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm độc lực cao (HPAI)” trong dự án hợp tác WHO/FAO/UNDP.

Bộ Y tế báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
Đỗ Hán