Thủ tục hành chính: Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-020198-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng số báo cuối cùng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng