Thủ tục hành chính: Thông báo mã nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo mã nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-212684-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Hải quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hải quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thương nhân nộp thông báo mã nguyên liệu, vật tư tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công
Thời hạn giải quyết: Không qui định cụ thể
Trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thương nhân thực hiện thông báo mã nguyên liệu, vật tư
Cùng thời điểm này, cơ quan Hải quan thực hiện tiếp nhận và lưu bảng thông báo mã nguyên liệu, vật tư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Được tiếp nhận thông báo mã nguyên liệu, vật tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng