Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-BS83
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có bổ sung nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng