×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS480
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng