Thủ tục hành chính: Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-BS119
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo của đại lý thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của ngành thuế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng