Thủ tục hành chính: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-056430-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Trưởng Chi nhánh của Trung tâm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng