Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận giữa Chính phủ các nước Ô-xtrây-li-a, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Vương quốc Thái Lan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Agreement between the Governments of Australia, the People’s Republic of China, the Republic of Korea, the Kingdom of Thailand, the United States of America, and the Socialist Republic of Viet Nam) về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức Thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo, ký tại Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2020, có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự