Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/TB-KĐHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư s09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại Thông báo số 473/TB-KĐ3 ngày 31/03/2021, Thông báo số 542/TB-KĐ3 ngày 09/4/2021 (đính chính Thông báo số 473/TB-KĐ3 ngày 31/03/2021) và đề nghị của Trưng phòng Phòng Kiểm định, Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: GLUCOZA hàm lượng 42% (Dùng trong thực phẩm) (SIRO CORN SYRUP 42% FRUCTOSE) (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Rich Products Việt Nam.

Địa chỉ: 27, đường số 3, KCN VSIP2, P. Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

MST: 3700763669.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 103844555951/A12 ngày 18/02/2021 đăng ký tại Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ~42%, glucoza ~49% tính theo trọng lượng ở thể khô và nước, không chứa dường nghịch chuyển, hàm lượng đường khử tính theo hàm lượng đường khử tính theo hàm lượng chất khô dextroza > 20%, hàm lượng chất rắn ~ 72%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Xirô glucoza, có chứa hàm lượng fructoza ~42%, glucoza ~49% tính theo trọng lượng thể khô và nước, không chứa đường nghịch chuyển, hàm lượng đường khử tính theo hàm lượng đường khử tính theo hàm lượng chất khô dextroza > 20%, hàm lượng chất rắn ~ 72%.

thuộc nhóm 17.02 “Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, ghicoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen”, mã số 1702.40.00 “- Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Tổng cục phụ trách (để báo cáo);
- Các Cục HQ
tỉnh,TP (để thực hiện);
- Cục Thuế XNK;
- Chi cục HQ
Quản lý hàng XNK ngoài KCN
(Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Công
ty TNHH Rich Products Việt Nam
(Đ/c: 27, đường số 3, KCN VSIP2, P. Hòa Phú,
TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PK
Đ, Nhàn (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)
Bùi Tuấn Hải