Thủ tục hành chính: Thôi quốc tịch Việt Nam - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Thôi quốc tịch Việt Nam - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-191776-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
Thời hạn giải quyết: 80 ngày làm việc (không bao gồm thời gian 30 ngày trung chuyển hồ sơ giữa các cơ quan), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng