Thủ tục hành chính: Thôi quốc tịch Việt Nam - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thôi quốc tịch Việt Nam - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-BS96
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp nơi cư trú
Thời hạn giải quyết: 80 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng