Thủ tục hành chính: Thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-072250-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng