Thủ tục hành chính: Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-094972-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận Ghi rõ ________________
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng