Thủ tục hành chính: Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-143198-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thỏa thuận kiến trúc quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng