Thủ tục hành chính: Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-109635-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng