Thủ tục hành chính: Thoả thuận kiến trúc quy hoạch - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Thoả thuận kiến trúc quy hoạch - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-275412-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thoả thuận kiến trúc quy hoạch;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng