Thủ tục hành chính: Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-035869-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án nhóm A, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch đối với các dự án nhóm B, C
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng hoặc Sở Kiến trúc quy hoạch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng hoặc Sở Kiến trúc quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch đối với các dự án nhóm B, C
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng