Thủ tục hành chính: Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-058160-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thoả thuận về kiến trúc quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng