Thủ tục hành chính: Thỏa thuận dự án xây dựng công trình ngầm dưới đáy luồng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận dự án xây dựng công trình ngầm dưới đáy luồng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071338-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng