Thủ tục hành chính: Thỏa thuận đồ án quy hoạch xây dựng - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận đồ án quy hoạch xây dựng - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-009409-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kiến trúc và quy hoạch xây dựng
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản thỏa thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng