Thủ tục hành chính: Thi tuyển công chức hành chính và công chức dự bị - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Thi tuyển công chức hành chính và công chức dự bị - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-041309-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường Chính trị, Trung tâm Đại học tại chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh Truyền hình, Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không xác định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận thi tuyển, Quyết định hành chính (nếu được cơ quan, đơn vị đề nghị tuyển dụng)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng