Thủ tục hành chính: Thi tuyển công chức - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thi tuyển công chức - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-241372-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng