Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự chuyên viên hoặc tương đương - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự chuyên viên hoặc tương đương - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS421
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan sử dụng công chức.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp.
Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất là ngày 28 tháng 02 hàng năm, cơ quan quản lý công chức phải có văn bản báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức gửi Sở Nội vụ, để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch, báo cáo và đề nghị chỉ tiêu thi nâng ngạch theo quy định pháp luật.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, công chức có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi gửi hội đồng thi nâng ngạch công chức. hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thông báo điểm thi và chấm phúc khảo, hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo người đứng đầu cơ quan được phân công thực hiện tổ chức thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc báo cáo phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có trách nhiệm quyết định kết quả kỳ thi nâng ngạch và danh sách người trúng tuyển, thông báo cho cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức trúng tuyển (theo thẩm quyền được phân cấp).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoặc văn bản của Sở Nội vụ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng