Thủ tục hành chính: Thay thế người tham gia đại diện ngoài tố tụng - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thay thế người tham gia đại diện ngoài tố tụng - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-282962-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của đối tượng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thay đổi Trợ giúp viên pháp, Luật sư Cộng tác viên tham gia đại diện ngoài tố tụng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng