Thủ tục hành chính: Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-271797-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hóa - Thông tin
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng