Thủ tục hành chính: Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-073556-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng