Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-133812-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị ghi chú thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở
07 ngày, kể từ ngày được hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động hoặc người đứng đầu Trung tâm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng