Thủ tục hành chính: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-056389-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý hộ tịch và Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tư pháp cấp mới Giấy đăng ký tham gia Trợ giúp pháp lý cho tổ chức đã đề nghị
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng