Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252577-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp thay đổi về tên gọi, địa điểm trụ sở);
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu hoặc thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động đã được thay
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng