Thủ tục hành chính: Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Số hồ sơ: B-BXH-216780-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm Xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet…
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng