Thủ tục hành chính: Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-108826-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng