Thủ tục hành chính: Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-272171-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người đăng ký nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Phòng Tài chính - Kế hoạch;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bàn giao hồ sơ đăng ký hợp tác xã hoặc thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng