Thủ tục hành chính: Thay đổỉ, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đối với những trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc đã đăng ký hộ tịch thời kỳ pháp thuộc - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổỉ, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đối với những trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc đã đăng ký hộ tịch thời kỳ pháp thuộc - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-221153-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp
- Gián tiếp qua hệ thông bưu chính
Lưu ý: Riêng đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước đây đã đăng ký khai sinh trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải trực tiếp nộp hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng