Thủ tục hành chính: Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1162
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng