Thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác viên - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác viên - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-056370-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Trưởng Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cộng tác viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng