Thủ tục hành chính: Thanh tra thực hiện pháp luật lao động - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thanh tra thực hiện pháp luật lao động - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-033013-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động –Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động –Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn một cuộc thanh tra chuyên ngành được tổ chức theo đoàn thanh tra không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định có thể gia hạn một lần. Thời gian gia hạn không vượt quá quy định tại khoản 1 điều này
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết luận Đoàn thanh tra, thanh tra viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng